top of page

Store Policy
תקנון אתר YUV

 

 • מבוא

  1. אתר אינטרנט זה הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית בינלאומית לרכישת מוצרים, לרבות בגדי הים של המותג "YUV", ושירותים נוספים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.

  2. בעל האתר ומפעילתו היא הגב' יובל שרון, מספר עוסק פטור: 208724294, שמשרדה הרשום ברח' קהילת לודג' 3, תל אביב (להלן: "YUV" או "מפעילת האתר"), כתובת זו אינה משמשת כחנות פיזית והגעה אליה אפשרית בתיאום מראש בלבד.

  3. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

  4. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעילת האתר, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

  5. האתר מיועד לשימוש הלקוחות שמלאו להם 18 שנה. לקוח אשר בוחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות התקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר, באופן שההתקשרות תהא באמצעות אפוטרופוס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

  6. למען הסר כל ספק תנאים שימוש אלו אינם חלים על רכישות מוצרי המותג מגוף או אדם שאינם מפעילת האתר ו/או המותג YUV ותנאי בסיסי לתוקפם של התנאים המפורט להלן הינו רכישה ישירה ממפעילת האתר או המותג YUV. לא תהא למשתמש שלא ביצעה רכישה ישירות ממפעילת האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי YUV  בקשר עם הרכישה ו/או השימוש במוצרי המותג שנרכשו על-ידי גורם שלישי.

  7. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון שימוש זה, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  8. מפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 • רכישת המוצרים

  1. הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי ו/או בהסדרתם תשלום בדרך אחרת לאחר תיאום עם מפעילת האתר, בלבד (להלן: "אמצעי התשלום").

  2. כדי לבצע הזמנה באתר יש תחילה לבחור את הדגם הרצוי של הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט ומחיר המכירה.

  3. לתשומת הלב, YUV רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות.

  4. מפעילת האתר רשאית בכל עת לעדכן את המחירים המוצגים באתר ואת תעריפי המשלוחים, ללא מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

  5. אומנם YUV משקיעה מאמצים בכדי שהתמונות המוצגות ימחישו את הפריט ככל הניתן, אולם מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים וכי הם מוצגים על גבי מסך מחשב לרבות, סמארטפון, טאבלט וכו.

  6. המחירים המוצגים באתר הינם במונחי דולר ארה"ב, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים המוצגים לצד הפריטים המוצעים אינם כוללים דמי משלוח שיתווספו בסיום ביצוע ההזמנה. כמו כן, המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מיסים, היטלים וכל תשלום אחר שיתווסף מכוח הדין החל במדינה אליה נשלח הפריט. זאת ועוד, בשל היתו של מפעילת האתר "עוסק פטור" המחירים המוצגים באתר אינם כוללים תשלום מע"מ ואין חובה חוקית להוסיף להם מע"מ.

  7. מפעילת האתר רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מפעילת האתר רשאית להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא מתן הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות על הפרטים הנמכרים באתר אך שומרת לעצמה את הזכות כן לאפשר כפל מבצעים על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

  8. למען הסר ספק למפעילת האתר קיים שיקול דעת בלעדי למכור פריטים המוצגים באתר במחיר שונה וזאת, כראות ענייה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי.

  9. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. כמו כן, מפעילת האתר אינה לוקחת אחריות על כל נזק שהיגרם בשל אי מסירת פרטים מדויקים ונכונים על-ידי המשתמש.

  10. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

  11. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על-ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על-ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

  12. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

  13. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.

  14. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

  15. מפעילת האתר רשאית לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (5) אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש ו/או (6) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או (7) המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או (8) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב YUV ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו ו/או (9) אם לפי דעת מפעילת האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או (10) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת שהיא על פי שיקול דעתה.

  16. הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר למשתמש וכל חיוב שחויב בו הלקוח בפועל יבוטל. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או הודעת טקסט לרבות וואטספ, על פי בחירת מפעילת האתר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד מפעילת האתר ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

  17. האתר נועד אך ורק לרכישות פרטיות ולא לשימוש מסחרי ו/או רכישות המיועדות למכירה חוזרת. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. מכירת מוצרים לצד ג' לאחר רכישתם באתר אסורה בהחלט.

  18. תמהיל המוצרים המוצג באתר והמוצע למכירה בו, נתון לשיקול דעתה של מפעילת האתר, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר מידות ו/או צבעים וכיוצא באלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 •  הספקת המוצרים

  1. מפעילת האתר תספק רק מוצר אשר שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה. עם העברת ההזמנה לשילוח תשלח הודעת דוא"ל למשתמש.

  2. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, גם אם הוזמן יותר מפריט ובתנאי שלא מדובר בכמות פריטים בלתי סבירה. יובהר כי עלות דמי המשלוח משתנה בהתאם למדינת היעד ותמכור הגוף המשלח מולו פועלת מפעילת האתר.

  3. מפעילת האתר תספק למשתמש את הפריטים באמצעות גוף משלח עצמאי. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

  4. הפניה לאתר חברת השילוח:

  5. למשלוחים לישראל:
   https://veloapp.io/

  6. משלוחים למדינות מחוץ לישראל:
   https://shippingtogo.com/en/reviews

  7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר תקבע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את יעדי אספקת הפריטים בישראל ומחוץ לשטחי ישראל.

  8. לבירור פרטני בדבר מדיניות משלוחים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של מפעילת האתר.

  9. מפעילת האתר אחראית לספק את הפריטים לידי חברת השילוח בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים). יובהר כי אין באמור בכדי להתחייב לזמן משלוח וזמן המשלוח המרבית הינו 10 ימי עסקים בתוספת זמן המשלוח כפי שהוא מוגדל על-ידי חברת השילוח ובהתאם למדינת היעד. יש לקחת בחשבון כי כלל המשלוחים יוצאים מישראל.

  10. במקרים חריגים בהם ישנה חשיבות למשלוח בהול, אפשר ליצור קשר עם שירות הלקוחות לבדיקת אפשרות לזרז את המשלוח.

  11. למען הסר כל ספק "יום עסקים" לעניין תקנון זה הינם ימים א' עד ה', לא כולל ערבי חג, חגים וימי שבתון הקיימים במדינת ישראל.

 • אי אחריות של מפעיל האתר על נזקים שנגרמו בעקבות חברת השילוח

  1. מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תיתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.

  2. מפעילת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, ולא תיתן פיצוי ללקוח על עיכובים של חברות השילוח.

  3. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר. מוסכם כי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

 •  מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים 
  המשתמש מתבקש לקרוא האמור בפרק זה בעיון ולבדוק בקפידה את המידות המתאימות לו, בשים לב להוראות הדין ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה. כמו כן, הוראות משרד הבריאות אוסרות השבת פרטי הלבשה תחתונה שנמסרו ללקוח ולכן לא ניתן לבטל עסקה של בגדי ים או הלבשה תחתונה אחרת, המבוצעת מול מפעילת האתר.

  1. מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו, בשים לב לאמור בהם ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות.
  2. כאמור על-פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן לבצע החזרה של הלבשה תחתונה ולכן כל פריט שהינו בגד ים ו/או הלבשה תחתונה אינו ניתן להחזרה כלל לאחר מסירתו לידי הלקוח.

  3. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות, לרבות היעדר אפשרות להחזיר חלקים תחתונים של בגי הים על פי הוראה של משרד הבריאות.

  4. יובהר כי פניות בעניין טעות או אי התאמה בין הזמה לבין המוצר שהתקבל על הלקוח לעביר פניה על כך תוך 48 שעות מרגע קבל המוצר לידיו.

  5. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של YUV באמצעים שונים כמפורט להלן.

 •  שירות לקוחות

  1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של YUV בדוא"ל: yuvv7@icloud.com ו/או שליחת הודעת ווטסאפ 972-52-432-6076+  ו/או באמצעות דף "צור קשר" המצוי באתר.

  2. מענה לפניות שיבוצעו אל שירות הלקוחות יינתן בתוך 5 ימים עסקים.

  3. מפעילת האתר לא תישאה באחריות במקרים בהם שירות הלוקחות לא יפעיל בשל כוח עליון, מצב חירום ו/או היותה של בעלי אתר מצויה במחלה עד כדי חוסר תפקוד.

 •  קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של מפעילת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם מפעילת האתר בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

  3.  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר מראש ובכתב.

  5. דומיין האתר, האתר, שם המותג (YUV), סימני המסחר של מפעילת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

 •  מסירת פרטים, תקשורת שיווקית ופרסומים, דיוור ומנגנון ההסרה מרשימת התפוצה

  1. על מנת לבצע רכישה באתר, על המשתמש לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

  2. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, תיאלץ מפעילת האתר לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.

  3. בעת ההרשמה לאתר, או בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת בפני המשתמש אפשרות הרשמה לדיוור רשמי של  YUVניוזלטר באמצעות האתר, הכולל בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, הצעות ושלל עדכונים בנוגע למוצרים. יובהר כי משתמש האתר שיבחר להצטרף לרשימת התפוצה באמצעות האתר, בעצם מסירת פרטי דוא"ל ו/או טלפון נייד לאתר, נותן את הסכמתו לקבלת דיוור (בין אם כללי ובין אם מותאם אישי), באופן המהווה את ההסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

  4. משתמש שמסר את פרטיו יהא זכאי לדרוש בכל עת מחיקת פרטיו מרשימת הדיוור הישיר של המותג בערוץ הרלבנטי בכפוף לאמור בפרק מדיניות הפרטיות להלן.

  5. למען הסר כל ספק יובהר כי הודעות אינפורמטיביות הנשלחות על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, לרבות חברת השליחויות, הכרוכות במכירת ו/או אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או ווטסאפ, והינן בקשר עם שרשרת הפעולות במסגרת הליך ההזמנה ועד למסירת המוצר למשתמש בפועל, לרבות בדבר קבלת ההזמנה, בדיקתה, אישורה, אימותה, תזכורת וכו', לא מהוות "מסר פרסומי" ו/או דבר פרסומת בכל דרך שהיא והמשתמש מאשר בזאת משלוח וקבלת הודעות כאמור.

 •  מדיניות הפרטיות ואבטחת המידע

  1. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

  2. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות במייל: yuvv7@icloud.com. ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-5 ימי עסקים, מיום קבלת הפנייה.

  3. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת מפעילת האתר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות של מפעילת האתר מאחר והיא נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

  4. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של מפעילת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר.

  5. במקרים הנובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

  6. מפעילת האתר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.

  7. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מעפילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

  8. כמו כן, מפעילת האתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

  9. מפעילת האתר מתקינה חבילות קטנות של מידע, המוכרות גם כ-"cookies", על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

  10. cookies הן חלק בלתי נפרד מהאתר ולמעשה מאפשרות למפעילת האתר לייצר עבור המשתמש חוויית קנייה ברמה הגבוהה והאיכותיות ביותר.

  11. באמצעות התרת מנגנון זה, מפעילת האתר יכולה לנתח את התנהגות הקנייה והחיפוש של כל לקוחותיה ולהתאים להם את חווית המשתמש הנכונה ביותר עבורם. כל המבצע שימוש באתר מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מדיניות ה-cookies ומקבל אותה.

  12. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

  13. מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחות YUV. כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להכלל ברשימת התפוצה של האתר). מפעילת האתר מתחייבת שהנתונים ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידה לגורמים שלישיים חיצוניים כלשהם. מפעילת האתר לא מוכרת, מעבירה, משכירה או סוחרת במידע עם צדדים שלישיים כלשהם.

  14. מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע באמצעות אמצעי אבטחה טכנולוגייים וארגוניים מתקדמים הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו, ניצול מקרי או מכוון, אובדן והרס.

  15. עם זאת, מובהר כי הפעולות שנוקטת מפעילת האתר לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו, חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, מפעילת האתר ממליצה למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

  16. מפעילת האתר לא תישא באחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או הנובעים מכוח עליון. והאתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמשים בו ו/או למי מטעמם עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  17. עוד יובהר כי הגלישה והשימוש באתר כפופים לאיסוף נתונים שגרתי על ידי גוגל אנליטיקס ולתנאי השימוש שלה. 

 • אחריות מפעילת האתר והגבלתה

  1. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות עילה חוזית ו/או נזיקית). מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חובות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין מפעילת האתר אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו משתמש חיצוני ככל שיעלו.

  2. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

 • הדין החל והתניות שיפוט

  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

  2. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 •  כללי

  1. תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר אלקטרוני המאפשר גישה לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון סלולארי, טאבלט, מחשבי כף יד וכיו"ב) וכן באמצעות כל סוגי הדפדפנים ואמצעי התקשורת.

  2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי תקנון זה, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת באתר.

  3. מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעתים עלולים להופיע אי דיוקים ו/או שגיאות ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן- ט.ל.ח.

  4. כל התנהגות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.

  5. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כלי פרשני כלשהו.

  6. היה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כלשהי שחלק כלשהו מתנאי השימוש דלעיל אינו תקף ו/או אינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשללו תוקפם או הוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר הסעיפים יישארו בתוקפם המלא.

  7. מפעילת האתר רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות תכובדנה בהתאם להוראות תקנון זה.

  8. רישומי השרת עליו מתנהל האתר, בדבר הפעולות המתבצעות ע"י הלקוח באמצעות האתר, יהוו ראיה לכאורה לעשיית הפעולות על ידו.

  9. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

 

The site policy in Hebrew and are under the law of the State of Israel

bottom of page