top of page

Shipping & Returns

 • מדיניות הביטולים, השינויים וההחזרים 
  המשתמש מתבקש לקרוא האמור בפרק זה בעיון ולבדוק בקפידה את המידות המתאימות לו, בשים לב להוראות הדין ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה. כמו כן, הוראות משרד הבריאות אוסרות השבת פרטי הלבשה תחתונה שנמסרו ללקוח ולכן לא ניתן לבטל עסקה של בגדי ים או הלבשה תחתונה אחרת, המבוצעת מול מפעילת האתר.

  1. מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולתקנותיו, בשים לב לאמור בהם ביחס למדיניות ההחזרות של פרטי הלבשה תחתונה וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות.
  2. כאמור על-פי הנחיות משרד הבריאות לא ניתן לבצע החזרה של הלבשה תחתונה ולכן כל פריט שהינו בגד ים ו/או הלבשה תחתונה אינו ניתן להחזרה כלל לאחר מסירתו לידי הלקוח.

  3. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות, לרבות היעדר אפשרות להחזיר חלקים תחתונים של בגי הים על פי הוראה של משרד הבריאות.

  4. יובהר כי פניות בעניין טעות או אי התאמה בין הזמה לבין המוצר שהתקבל על הלקוח לעביר פניה על כך תוך 48 שעות מרגע קבל המוצר לידיו.

  5. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של YUV באמצעים שונים כמפורט להלן.

 •  שירות לקוחות

  1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של YUV בדוא"ל: yuvv7@icloud.com ו/או שליחת הודעת ווטסאפ 972-52-432-6076+  ו/או באמצעות דף "צור קשר" המצוי באתר.

  2. מענה לפניות שיבוצעו אל שירות הלקוחות יינתן בתוך 5 ימים עסקים.

  3. מפעילת האתר לא תישאה באחריות במקרים בהם שירות הלוקחות לא יפעיל בשל כוח עליון, מצב חירום ו/או היותה של בעלי אתר מצויה במחלה עד כדי חוסר תפקוד.

bottom of page